WARUNKI USŁUGI BIZLYNQ

  1. PREAMBUŁA

Klient, przed ukończeniem procesu rejestracji oraz przystąpieniem do korzystania z Rozwiązania Internetowego (zw. dalej Rozwiązaniem), powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszej umowy użytkowania Rozwiązania (zw. dalej Umową).

Klient, może zaakceptować warunki zawarte w Umowie, poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję”, bądź zamawiając papierową wersję umowy.

Akceptując umowę, Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad niniejszej Umowy.

  2. DEFINICJE

Bizlynq

Oznacza firmę Bizlynq Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (Polska), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000479425 i zarejestrowaną jako podatnik VAT pod numerem NIP: PL 5272700501.

Klient

Termin Klient oznacza osobę fizyczną, bądź prawną, która zaakceptowała Umowę i korzysta z Rozwiązania zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Umowie.

Informacje Poufne

Na mocy Umowy, jej strony mogą mieć dostęp do informacji, które są poufne. Każda ze stron Umowy zgadza się ujawnić tylko te informacje, które są wymagane do egzekwowania warunków Umowy. Informacje poufne oznaczają w szczególności te informacje, które Użytkownik importuje do Rozwiązania Bizlynq, stanowiące informacje, technologie, tajemnice handlowe bądź jakiekolwiek informacje uznane za poufne.

Do informacji poufnych strony, nie należą takie informacje, które: (a) są lub stały się częścią własności publicznej, (b) były w prawnym posiadaniu drugiej strony przed ich ujawnieniem i nie zostały nabyte przed podmiot trzeci bezpośrednio lub pośrednio od podmiotu ujawniającego, (c) są prawnie ujawnione drugiej stronie przez osobę trzecią bez ograniczeń dotyczących tego ujawnienia; lub (d) zostały niezależnie opracowane przez inny podmiot.

Bizlynq zgadza się na ochronę informacji poufnych przez okres trzech lat od daty ich ujawnienia wobec Bizlynq.

Ponadto, strony zgadzają się ujawnić informacje poufne tylko tym pracownikom bądź agentom, którzy są upoważnieni do ochrony tych informacji przed nieautoryzowanym ujawnieniem w zakresie niewykraczającym poza ustalenia niniejszej Umowy. Bizlynq zobowiązuje się chronić informacje poufne bądź dane Użytkownika ulokowane w Rozwiązaniu zgodnie z polityką bezpieczeństwa Bizlynq przedstawioną Użytkownikowi. Dopuszcza się ujawnienie informacji związanych z warunkami Umowy oraz cenami w postępowaniach prawnych wynikających, bądź powstałych w związku z niniejszą Umową oraz ujawnienie informacji poufnej właściwemu organowi administracyjnemu w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa.

Przyznane prawa

Poprzez akceptację Umowy i w trakcie trwania dostępu do Rozwiązania zdefiniowanego w Umowie, Klient ma niewyłączne, niezbywalne, wolne od roszczeń podmiotów trzecich, powszechne prawo do korzystania z Usługi wyłącznie dla swoich celów biznesowych na warunkach określonych w Umowie.

Własność intelektualna

Własność Intelektualna oznacza wszelkie patenty, prawa autorskie majątkowe, prawa moralne, prawa osobiste autorskie, prawa wizerunkowe, tajemnicę handlową, wiedzę techniczną, prawa umowne, prawa licencyjne i / lub inne intelektualne lub majątkowe prawa objęte jakąkolwiek jurysdykcją, obecnie albo w przyszłości. Ponadto Własność Intelektualna obejmuje nazwy firm, nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe lub inne oznaczenia własne.

Usługi

Usługi oznaczają wszystkie usługi, które dotyczą analizy danych, ich raportowania i działań interfejsowych wykonywanych automatycznie przez Rozwiązanie na danych dostarczonych do Rozwiązania przez Klienta.

Oprogramowanie

Oprogramowanie oznacza jakiekolwiek oprogramowanie, bibliotekę, program narzędziowy oraz inne program w formie binarnej lub kodu źródłowego, rozwijany w jakimkolwiek języku i z użyciem jakikolwiek metodologii, jak również powiązaną dokumentację, udostępnioną przez Bizlynq w powiązaniu z Rozwiązaniem. Oprogramowanie obejmuje w szczególności oprogramowanie sieciowe dostępne przez Internet lub w inny sposób zdalnie, włączając strony internetowe, portale, bezpieczne tunele dostępowe i rozwiązanie oparte na chmurze, użyte do celów korzystania z Rozwiązania w celach zgodnych z Umową.

Sprzęt

Sprzęt oznacza jakikolwiek komputer i urządzenie telekomunikacyjne posiadane i/lub wynajmowane przez Bizlynq, na którym opiera się działanie Rozwiązanie oraz utrzymywanie i serwisowanie od Rozwiązania dla Klienta.

Rozwiązanie” oznacza kombinację Usług realizowanych przez Rozwiązanie z użyciem Oprogramowania oraz Sprzętu udostępnionego/dostarczonego Klientowi przez Bizlynq.

Produkty Firm Trzecich” oznaczają każde oprogramowanie, sprzęt lub usługi nieudostępnione przez Bizlynq, udostępnione lub wykorzystane jednak w związku z Rozwiązaniem.

Tajemnica handlowa” oznacza każdą informację Bizlynq nieznaną powszechnie lub niedostępną publicznie, która (i) posiada wartość gospodarczą, rzeczywistą lub potencjalną, pochodzącą z faktu braku ogólnej powszechności i dostępności przy wykorzystaniu odpowiednich środków przez inne podmioty, które mogłyby pozyskać pewne korzyści ekonomiczne w wyniku ich ujawnienia albo wykorzystania oraz (ii) jest przedmiotem wysiłków, które mają na celu zachowanie ich poufności.

  3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Bizlynq pobiera opłaty za dostęp do Rozwiązania, według następujących zasad. Klient zgadza się na poniesienie kosztów dostępu do Rozwiązania (zgodnie z wybranym Planem Taryfowym), bądź za jakąkolwiek Usługę zamówioną zgodnie z Umową. Wszystkie opłaty należne Bizlynq zgodnie z Umową są niewzruszalne, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Klient zobowiązuje się do uregulowania wszelkich podatków sprzedażowych, od wartości dodanej lub innych podatków nałożonych przez obowiązujące prawo. W przypadku powstania jakiejkolwiek płatności podlegającej opodatkowaniu podatkiem u źródła, Klient powinien ubruttowić kwoty należne Bizlynq, a kwotę podatku potrąca na rzecz właściwych władz skarbowych, zgodnie z obowiązującym prawem (Bizlynq otrzymuje całą należność wyrażoną w Umowie zawartej z Klientem). Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Bizlynq pokwitowań bądź dokumentów potwierdzających zapłatę tych podatków. Bizlynq nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki, kary lub należne odsetki będące efektem niepotrącenia przez Klienta należnego podatku. Klient zwróci Bizlynq uzasadnione wydatki związane ze świadczeniem Usług w siedzibie Klienta. Wszelkie należności zafakturowane poniżej są należne i płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Płatność powinna być dokonana za pomocą karty kredytowej lub zgodnie z wcześniej ustaloną przez Bizlynq metodą płatności. Usługi są zafakturowane zgodnie z obowiązującym polskim prawem. W przypadku opóźnienia w płatności, Bizlynq zastrzega sobie prawo do naliczenia, miesięcznie, odsetek w wysokości 2,5% zaległych kwot lub w wysokości maksymalnej dopuszczalnej przez przepisy prawne, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

  4. AKTYWACJA UMOWY

Po zaakceptowaniu warunków Umowy, Klient uzyska dostęp do Rozwiązania. Data zaakceptowania Umowy, jest faktyczną datą, od której rozpoczyna się udostępnianie Rozwiązania przez Bizlynq. Klient odpowiada za udostępnianie, utrzymywanie i monitorowanie przyznanego adresu e-mail, służącego do otrzymywania zawiadomień i innej komunikacji związanej z Rozwiązaniem.

  5. WYGAŚNIĘCIE, ZAWIESZENIE I MODYFIKACJA

Bizlynq umożliwia dostęp do Rozwiązania na czas nieokreślony, chyba że wcześniej nastąpi rozwiązanie Umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami tej Umowy. Po upływie okresu ważności Umowy, wszystkie prawa do dostępu i użytkowania Rozwiązania wygasają. Klient może odstąpić od Umowy poprzez dezaktywację swojego konta w Rozwiązaniu. W dniu, w którym następuje dezaktywacja konta, Klient traci dostęp do Rozwiązania. Z chwilą tą, Bizlynq przestaje naliczać opłaty za użytkowanie.

Każda ze stron ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy, w przypadku gdy druga strona dopuści się naruszenia jej warunków, a takie naruszenie nie zostanie skorygowane w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o tym fakcie oraz specyfikacji powstałego naruszenia. Jeżeli Bizlynq zakończy Umowę w sposób określony w powyższej procedurze, Klient zobowiązany jest do uregulowania w przeciągu 14 dni, wszelkich zobowiązań powstałych przed rozwiązaniem Umowy, jak również wszelkie nieuiszczone a należne zobowiązania wynikające z Umowy oraz związane z tym podatki oraz koszty. Jeżeli Bizlynq zakończy świadczenie Usług z przyczyn związanych z sekcją Odszkodowań, Klient zobowiązany jest do uregulowania w przeciągu 14 dni, wszelkich nieuregulowanych zobowiązań, jak również wszelkie związane z tym podatki oraz koszty. Strona nienaruszająca może zgodzić się, według własnego uznania, na wydłużenie czasu 14 dni na tak długo, jak jest to konieczne do skorygowania przez stronę naruszającą powstałych naruszeń w przypadku gdy strona ta dokonuje wiarygodnych działań mających na celu wyeliminowanie powstałych naruszeń.

Bizlynq może natychmiast zawiesić hasło, konto i dostęp do Rozwiązania (i) w przypadku nieuiszczenia opłat wynikających z niniejszej Umowy lub (ii) w przypadku naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia wynikającego z Umowy. Bizlynq może przerwać świadczenie Usług, jeśli którekolwiek z powyżej wymienionych naruszeń nie zostanie naprawione w przeciągu 14 dni od pierwszego powiadomienia o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków. Jakiekolwiek zawieszenie dostępu do Rozwiązania przez Bizlynq, nie zwalnia Klienta od obowiązku wykonywania płatności wynikających z Umowy.

Na prośbę Klienta, przez okres nie dłuższy niż 60 dni od daty wypowiedzenia Umowy, Bizlynq może pozwolić Klientowi na dostęp do Rozwiązania wyłącznie w celu odzyskania plików zawierających dane Klienta. W usprawiedliwionych przypadkach, Bizlynq może odmówić Klientowi udzielenia takiego dostępu do Rozwiązania. W takim przypadku, Bizlynq zobowiązuje się wysłać Klientowi pisemne wyjaśnienie swojego stanowiska.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Bizlynq nie ma obowiązku zachowania danych Klienta oraz dane te mogą zostać nieodwracalnie usunięte po 60 dniach od daty wypowiedzenia Umowy.

Warunki obowiązujące po przerwaniu, bądź wygaśnięciu Umowy, to warunki odnoszące się do ograniczeń odpowiedzialności, roszczeń odszkodowawczych, płatności i inne które w swojej naturze są predestynowane do obowiązywania po czasie ważności samej Umowy.

Bizlynq, w stosownych przypadkach, może modyfikować funkcje lub właściwości Rozwiązania w jakimkolwiek czasie, pod warunkiem, że modyfikacja ta w znaczący sposób nie szkodzi funkcjonalności Rozwiązania w czasie trwania Umowy. Bizlynq, w określonych przypadkach, nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez Klienta lub osoby trzecie. Jeżeli to konieczne, Bizlynq może sporadycznie zmienić lokalizację Rozwiązania, pod warunkiem, gwarancji ciągłego dostępu do Rozwiązania.

Może wystąpić konieczność przygotowania planowanej bądź nieplanowanej naprawy, konserwacji, naniesienia poprawek lub aktualizacji Oprogramowania stanowiącego konstrukcję Rozwiązania, które to powyższe działania mogą tymczasowo pogorszyć jakość lub utrudnić dostęp do Rozwiązania, bądź spowodować częściowy lub całkowity brak dostępu do Rozwiązania. Chociaż Bizlynq nie jest w stanie zagwarantować, że Klient zostanie odpowiednio wcześnie poinformowany o powyższych działaniach, Bizlynq dołoży wszelkich starań aby dostarczyć informację o planowanych aktualizacjach oraz poprawkach lub innych czynnościach serwisowych z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

  6. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ

Klient nie może dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Bizlynq.

  7. DOSTĘP DO ROZWIĄZANIA

A. Dostęp do Rozwiązania w chmurze. Klient rejestruje się na stronie Bizlynq i akceptuje warunki zawarte w Umowie. Z chwilą zawarcia Umowy, Klient otrzymuje 30-dniowy dostęp do próbnej wersji Rozwiązania. W tym czasie, Klient ma możliwość sprawdzenia funkcjonalności Rozwiązania w kontekście potrzeb biznesowych. Po upływie tego okresu, Klient może wybrać jedną z opcji płatności przewidzianych w Planie Taryfowym (https://bizlynq.com/cennik-miesiecznie). Wybór Planu Taryfowego oznacza akceptację zasad płatności wyszczególnionych w niniejszej Umowie. W przypadku braku wyboru jakiejkolwiek opcji Planu Taryfowego po upływie czasu dostępu próbnego, Klient ma zagwarantowany wolny od opłat, ale ograniczony funkcjonalnie dostęp do Rozwiązania.

B. Dostęp do Rozwiązania w siedzibie Klienta. Klient może wybrać stacjonarny dostęp do Rozwiązania, który polega na instalacji Rozwiązania w siedzibie Klienta. Przed przystąpieniem do instalacji Klient musi zaakceptować Plan Taryfowy. Po akceptacji Planu Taryfowego, Klient uprawniony jest do użytkowania Rozwiązania na swojej infrastrukturze. Zaakceptowanie Planu Taryfowego i warunków Umowy skutkuje udostępnieniem Klientowi pakietu instalacyjnego oraz „Przewodnika Instalacyjnego”. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za instalację i skonfigurowanie Rozwiązania w miejscu instalacji. Dodatkowo, Bizlynq może służyć wsparciem doradczym podczas instalacji i konfiguracji. Takie wsparcie jest rozliczane na podstawie stawki godzinowej zgodnie z Planem Taryfowym.

W przypadku stacjonarnego dostępu do Rozwiązania, Klient upoważniony jest do jego użytkowania zgodnie z warunkami licencji udzielonej przez Bizlynq. Dostęp do Rozwiązania zgodnie z tą opcją może być rozliczany miesięcznie lub rocznie. Dostęp może zostać przedłużony pod warunkiem, że Klient odnowi uprawnienia do użytkowania Rozwiązania poprzez wykupienie nowej okresowej licencji i wybranie Planu Taryfowego. Ponadto, okres wypowiedzenia Umowy liczy 14 dni. W przeciągu tego okresu Klient może odnowić licencję na Rozwiązanie (poprzez wybranie Planu Taryfowego). Jeśli Klient nie odnowi uprawnień, dostęp do Rozwiązania wygasa po 14 dniach od dnia rozpoczęcia okresu wypowiedzenia.

  8. GWARANCJE

BIZLYNQ GWARANTUJE, ŻE ROZWIĄZANIE SPEŁNIA OCZEKIWANIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW UMOWY. BIZLYNQ NIE GWARANTUJE BEZBŁĘDNEGO I NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA ORAZ ŻE WSZYSTKIE JEGO WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE BIZLYNQ NIE KONTROLUJE PRZESYŁANIA DANYCH KANAŁAMI KOMUNIKACYJNYMI, WLICZAJĄC INTERNET, ORAZ ŻE ROZWIĄZANIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM OGRANICZEŃ, OPÓŹNIEŃ ORAZ INNYCH PROBLEMÓW TYPOWYCH I WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH. BIZLYNQ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA, BŁĘDY W KOMUNIKACJI CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TEGO TYPU ZJAWISK.

W ZAKRESIE NA JAKI POZWALAJĄ PRZEPISY PRAWA, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI GWARANCJĘ WYŁĄCZNĄ I WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC GWARANCJE SPRZĘTU, SYSTEMÓW, SIECI CZY ŚRODOWISK, RYNKOWE, JAKOŚCIOWE CZY OKREŚLONEGO PRZEZNACZENIA.

  9. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA BIZLYNQ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU, BĄDŹ ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, OKREŚLONA W UMOWIE LUB DELIKTOWA, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ SUMY KWOT FAKTYCZNIE WPŁACONYCH BIZLYNQ PRZEZ KLIENTA ZA USŁUGI WYNIKAJĄCE Z UMOWY, W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCY OD MOMENTU ZAISTNIENIA SYTUACJI DAJĄCEJ PODSTAWY DO ROSZCZENIA. WSZELKIE ROSZCZENIA NA RZECZ KLIENTA OBCIĄŻAJĄCE BIZLYNQ, ZOSTANĄ OBNIŻONE O JAKIEKOLWIEK ZWROTY PIENIĘŻNE LUB ZADŁUŻENIE KLIENTA ZGODNE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, JAK RÓWNIEŻ INNE ZWROTY PIENIĘŻNE I ZADŁUŻENIA OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI.

BIZLYNQ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (W ŻADNYM ZAKRESIE) ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W JAKIMKOLWIEK KRAJU, W KTÓRYM DANY KLIENT POSIADA SIEDZIBĘ I POPEŁNIONE PRZEZ KLIENTA. BIZLYNQ DOSTARCZA ROZWIĄZANIE, KTÓRE JEST PLATFORMĄ USŁUGOWĄ POD KONTROLĄ DANEGO KLEINTA ORAZ ZGODNIE Z TYM BIZLYNQ NIGDY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE DLA PODMIOTÓW TRZECICH, KTÓRE MOGŁY ZAISTNIEĆ W WYNIKU DZIAŁAŃ JAKIEKOLWIEK KLIENTA UŻYWAJACEGO ROZWIĄZANIA.

  10. LICENCJA

Wraz z Rozwiązaniem, jako jego część dostarczane jest Oprogramowanie, z którego korzystanie podlega następującym warunkom:

A. Udzielenie Licencji. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, oraz uwzględniając poniższe ograniczenia, Bizlynq udziela Klientowi niewyłącznej, ograniczonej oraz odwołalnej licencji, zgodnie z prawem Własności Intelektualnej, na dostęp i korzystanie z Oprogramowania i Rozwiązania na zasadach określonych w Umowie.

B. Ograniczenia. O ile warunki niniejszej Umowy wyraźnie nie zezwalają, Klient nie będzie podejmował następujących działań bez uprzedniej, pisemnej zgody Bizlynq:

(i) dopuszczanie podmiotów trzecich do korzystania z Oprogramowania / Rozwiązania, chyba że podmiot trzeci jest wyłącznie upoważniony do wykonania czynności niezbędnej dla Klienta, która pozwala na pełne wykorzystanie możliwości Rozwiązania, jednakże korzystanie przez osobę trzecią objęte jest nie mniej restrykcyjnymi warunkami od opisanych w niniejszej Umowie; ponadto Klient odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia spowodowane przez osobę trzecią;

(ii) kopiowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, zmienienie, dostosowywanie, publikowanie, przesyłanie, usuwanie, odtwarzanie, dekompilowanie, dzielenie, powielanie, dystrybuowanie, wyświetlanie, tworzenie materiałów pochodnych oraz inne nadużywanie Oprogramowania;

(iii) łączenie Oprogramowania z innymi oprogramowaniami;

(iv) sprzedawanie, sublicencjonowanie, wypożyczanie, wynajmowanie, przyznawanie uprawnień ani w inny sposób przenoszenie jakiegokolwiek prawa do Oprogramowania;

(v) testowanie i porównywanie wydajności działania Oprogramowania lub Rozwiązania bez uprzedniej, pisemnej zgody Bizlynq;

(vi) używanie Oprogramowania w celach outsourcingowych, z udziałem podmiotów zewnętrznych lub w jakikolwiek inny sposób zezwalanie podmiotom trzecim na dostęp do Rozwiązania; lub

(vii) wykonywanie lub zaniedbywanie wykonywania działań, które skutkują sprzeniewierzeniem Praw Własności Intelektualnej Bizlynq do Rozwiązania i Oprogramowania.

C. Prawa Zastrzeżone. NA OPROGRAMOWANIE UDZIELONA JEST LICENCJA. OPROGRAMOWANIE NIE STANOWI PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY. Za wyjątkiem praw zagwarantowanych na mocy niniejszej Umowy, Bizlynq wspólnie ze swoimi licencjodawcami oraz dostawcami, zachowuje wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w Oprogramowaniu, jak również Prawa Własności Intelektualnej oraz prawa do swoich dzieł pochodnych, w tym rejestracje, użycia, odnowienia oraz rozszerzenia takich praw („Dzieła”). Prawa do tych Dzieł są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie lub opracowanych w późniejszym czasie, a jakiekolwiek użycie w przypadkach innych, niż wskazane tutaj, w tym powielanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, przekazywanie, adaptowanie, tłumaczenie, publikowanie lub wykonywanie Dzieł, o ile nie zostało to w wyraźny sposób dopuszczone, jest surowo zabronione. Bizlynq, w imieniu swoim, swoich licencjodawców i dostawców zachowują także wszelkie prawa, nie będące tu wymienionymi.

  11. DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Bizlynq nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub nieudane działanie Rozwiązania w sytuacjach spowodowanych: wojną, zamieszkami lub sabotażem, awarią elektryczną, internetową, lub telekomunikacyjną, nie spowodowanymi winą Bizlynq, ograniczeniami rządowymi, innymi zdarzeniami będącymi poza uzasadnioną kontrolą Bizlynq. Bizlynq i Klient dołożą wszelkich starań w celu złagodzenia wpływu siły wyższej. Jeśli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni, każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę. Zapis ten nie zwalnia żadnej ze Stron z obowiązku podjęcia wszelkich kroków w celu przestrzegania swoich procedur odzyskiwania danych po awarii i nie zwalnia Klienta od obowiązku uiszczenia opłaty za Usługi.

  12. PRYWATNOŚĆ

Informacje na temat procedur Polityki Prywatności, można odnaleźć na stronie https://bizlynq.com/polityka-prywatnosci.

  13. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient jest odpowiedzialny za przechowywanie swoich aktualnych: hasła do konta, danych rozrachunkowych z Bizlynq i innych informacji. W celu zapewnienia wydajnego działania Rozwiązania, Bizlynq może pozyskiwać informacje związane z użytkowaniem Rozwiązania przez Klienta. Klient zgadza się, że Bizlynq może używać tych informacji w zagregowanej i zanonimizowanej formie, aby wspomóc optymalizację rożnych aspektów działania Rozwiązania lub wspierać ogólną promocję Rozwiązania.

Klient zapewnia i gwarantuje, że uzyskał wszystkie prawa, pozwolenia i zgody niezbędne do używania i przesyłania danych na terytorium swojego kraju, jak i poza nim. Klient ponosi odpowiedzialność za dane ulokowane w Rozwiązaniu. Klient rozumie i zgadza się, że Bizlynq nie ma kontroli nad zawartością danych przetwarzanych w Rozwiązaniu. Klient nie może przenieść praw dostępu do Rozwiązania na podmioty trzecie. Bizlynq nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienia, modyfikacje oraz usunięcia danych Klienta w Rozwiązaniu.

Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie odpowiednie środki ostrożności w związku z użytkowaniem Rozwiązania i stosować się do obowiązujących praw i regulacji właściwych dla korzystania z Rozwiązania przez Klienta. Klient ma obowiązek współpracować z Bizlynq w przypadku uzasadnionego dochodzenia dotyczącego awarii Usługi, kwestii bezpieczeństwa i innych ewentualnych naruszeń Umowy. Bizlynq może dodawać lub zmieniać ograniczenia użytkowania Rozwiązania, pod warunkiem, że te zmiany są uzasadnione ekonomicznie, zgodne ze standardami branżowymi i stosowane wobec wszystkich klientów. Klient jest odpowiedzialny za tworzenie i przechowywanie kopi zapasowych danych transferowanych do Rozwiązania.

Wszelkie działania Klienta, które pozwalają, umożliwiają lub ułatwiają dostęp do Rozwiązania innym podmiotom, będą uznane za naruszenie warunków Umowy. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Rozwiązania przez każdą z osób, która otrzymała dostęp do danych Klienta lub do Rozwiązania w wyniku niezachowania przez Klienta należytych środków bezpieczeństwa, nawet jeśli określone działanie nie zostało zatwierdzone przez danego Klienta. Klient zapewnia, że dostęp do Rozwiązania zgodny jest obowiązkami Klienta określonymi w Umowie. Klient, stając się świadomy jakiegokolwiek pogwałcenia warunków niniejszej Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bizlynq.

Klient odpowiedzialny jest za selekcję, nabycie i utrzymanie koniecznego sprzętu, jak również usług pomocniczych potrzebnych do połączenia, dostępu lub innego użytkowania Rozwiązania oraz zapewnia, że sprzęt jest kompatybilny z Rozwiązaniem. Klient jest odpowiedzialny za poprawną konfigurację i użytkowanie Rozwiązania (w przypadku wersji stacjonarnej) oraz za podejmowanie indywidualnych kroków mających na celu utrzymanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony, tworzenie kopii zapasowych danych oraz oprogramowania, w tym używanie odpowiedniego szyfrowania danych, mechanizmów kopii zapasowych i archiwizacji. Klient akceptuje, że Rozwiązanie nie ma na celu zastępować i nie zastępuje konieczności regularnego tworzenia kopii zapasowych oraz redundancji danych. Klient odpowiedzialny jest za utrzymywanie kopii zapasowych danych, które mogą być przechowywane lub przetwarzane przez Bizlynq w trakcie świadczenia Usług poprzez Rozwiązanie. Klient rozumie i zgadza się, że Bizlynq nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia danych czy oprogramowania. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwe przyjmowanie i przetwarzanie zawiadomień dotyczących informacji, że dane lub oprogramowanie narusza prawa podmiotów trzecich.

W przypadku konkretnej wersji Rozwiązania (wersja stacjonarna), Bizlynq może zapewnić Klientowi sprzęt, oprogramowanie, wyposażenie lub inne akcesoria (zwane dalej „Wyposażeniem”). Wyposażenie jest wyłączną własnością Bizlynq. Bizlynq może w każdej chwili odebrać całość wyposażenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. Klient zobowiązany jest (a) utrzymywać Wyposażenie w stanie wolnym od jakiegokolwiek zastawu (b) korzystać z Wyposażenia tylko w celu uzyskania dostępu do Rozwiązania i użytkować zgodnie z instrukcją obsługi; (c) nie usuwać, przesuwać ani przenosić Wyposażenia z określonej lokalizacji, w której zostało ono pierwotnie zainstalowanie bez uprzedniej, pisemnej zgody; (d) zapewnić odpowiednie, bezpieczne i właściwe miejsce w danej lokalizacji, w celu użycia Wyposażenia, przy czym Bizlynq może nie zgodzić się na zainstalowanie Wyposażenia w źle wentylowanym lub niewłaściwie klimatyzowanym pomieszczeniu (pomieszczeniach); (e) ponieść koszty utraty i uszkodzenia Wyposażenia, równe bieżącej wartości rynkowej Wyposażenia; (f) nie usuwać, zakrywać oraz zmieniać numerów seryjnych, etykiet lub innych oznaczeń znajdujących się na Wyposażeniu; oraz (g) zapewnić bezpieczne połączenie dla Wyposażenia, takie jak statyczny adres IP.

  14. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W SYTUACJACH WYSOKIEGO RYZYKA

ROZWIĄZANIA NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŚRODOWISKACH NIEBEZPIECZNYCH, WYMAGAJĄCYCH 100% NIEZAWODNEJ WYDAJNOŚCI, TAKICH JAK INSTALACJE JĄDROWE, NAWIGACJE SAMOLOTOWE; SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, MILITARNE; URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE PRZY ŻYCIU, BĄDŹ W INNYCH ZATOSOWANIACH, W KTÓRYCH AWARIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI, OBRAŻEN CIAŁA LUB ZNISZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI („DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA”). GDY ROZWIĄZANIE JEST STOSOWANE W WARUNKACH WYSOKIEGO RYZYKA, BIZLYNQ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KTÓRE MOGŁYBY NASTĄPIĆ W WYNIKU POWYŻSZYCH ZDARZEŃ NAWET JEŚLI WINA LEŻY PO STRONIE ROZWIĄZANIA.

  15. ODSZKODOWANIE

Jeśli podmiot trzeci zgłasza roszczenie przeciwko Klientowi lub Bizlynq, zgodnie z którym informacja, projekt, specyfikacja, instrukcja, oprogramowanie, usługa, dane, lub materiał dostarczony przez Klienta lub Bizlynq, narusza przysługujące temu podmiotowi prawa własności intelektualnej, Bizlynq lub Klient, na swój koszt, będzie chronił drugą stronę przeciwko roszczeniu i zrekompensuje tej stronie wszelkie szkody, zobowiązania, koszty i wydatki przyznane przez sąd podmiotowi trzeciemu, wynikające z naruszenie lub warunków ugody uzgodnionych przez stronę, jeśli strona otrzymująca skargę:

• powiadomi niezwłocznie na piśmie, nie później niż w ciągu trzydzieści dni od momentu otrzymania zawiadomienia o roszczeniu (lub wcześniej, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo);

• przyzna drugiej stronie wyłączną kontrolę nad obroną i wszelkimi negocjacjami dotyczącymi ugody; i

• przekaże drugiej stronie informacje, pełnomocnictwo i wsparcie niezbędnego obrony przed roszczeniem lub w celu uzyskania ugody.

  16. PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z przedmiotu Umowy (oraz sprawy nieregulowane niniejszą Umową) będą rozstrzygane oraz interpretowane zgodnie z prawem polskim.

  17. DANE OSOBOWE

W czasie trwania Usługi, Bizlynq zobowiązuje się do przestrzegania Polityki Prywatności Bizlynq, która jest dostępna pod adresem https://bizlynq.com/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności Bizlynq może ulec zmianie według uznania Bizlynq. Jednakże, zmiany te nie będą miały skutków w postaci obniżenia poziomu ochrony danych, przewidzianego dla tych danych za okres, w którym opłaty za Usługi i Rozwiązanie zostały uiszczone. Zasady świadczenia Usług, wymienione w Umowie, określają właściwe obowiązki Bizlynq w zakresie zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Klienta w związku ze świadczonymi Usługami.

Bizlynq zastrzega sobie prawo do świadczenia usług z określonych miejsc, i/lub poprzez stosowanie podwykonawstwa na całym świecie.

Klient zgadza się dostarczać wszelkie uwagi i przekazywać zgody związane z korzystaniem z Usług Bizlynq, w tym z gromadzeniem, obsługą, przetwarzaniem i ujawnianiem danych osobistych. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność i stosowność danych.

  18. REFERENCJE KLIENTA

Klient zgadza się, że (i) Bizlynq może identyfikować Klienta jako odbiorcę Usług i użytkownika Rozwiązania i wykorzystać logo Klienta w prezentacjach sprzedażowych, materiałach marketingowych i prasowych, oraz (ii) zgadza się na stworzenie krótkiego profilu Klienta do wykorzystania przez Bizlynq na stronie bizlynq.com dla celów promocyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 21 Grudnia 2013

spell check online