Polityka prywatności bizlynq.com

Ta Aplikacja gromadzi pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Administrator i Właściciel Danych

Bizlynq Systems Sp. z o.o. – Al. Jana Pawla II 27, 00-867 Warszawa (Polska),

contact@bizlynq.com

Rodzaje gromadzonych informacji

Wśród typów Danych Osobowych, które gromadzi ta Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Adres e-mail, Numer telefonu, Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, Hasło, Kraj, Położenie geograficzne, Pliki Cookie, Dane Użytkowania.

Pozostałe gromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub przez dedykowany tekst wyjaśniający dotyczący gromadzenia Danych.
Dane Osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika, albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji.
Jakiekolwiek korzystanie z Plików Cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika.
Brak dostarczenia niektórych Danych Osobowych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie jej usług.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich, publikowane lub udostępnione porzez tę Aplikację i deklaruje posiadanie prawa do ich przekazywania lub nadawania, odciążając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym niszczenim Danych.
Przetwarzanie Danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub aktywnych narzędzi IT, za pomocą procedur organizacyjnych i sposobów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Ponadto  w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie serwisu (administracja, sprzedaż, marketing, system prawny, zarządzanie systemem) lub podmiotów zewnętrznych  (takich jak dostawcy usług technicznych, doręczyciele poczty, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), mianowanych w razie potrzeby przez Właściciela jako Jednostki Przetwarzania Danych. Administrator Danych może poprosić o okazanie aktualnego wykazu wyżej wspomnianych stron w dowolnym momencie.

Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach pracy Administratora Danych oraz w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Administratorem Danych.

Czas retencji
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi na żądanie Użytkownika lub stwierdzony na podstawie celów określonych w tym dokumencie, a Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Wykorzystanie zgromadzonych Danych

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia tej Aplikacji świadczenia usług, a także w następujących celach: rejestracji i uwierzytelniania, kontaktowania się z Użytkownikiem, interakcji opartych na lokalizacji, analizy, komentowania zawartości, wyświetlania zawartości z zewnętrznych platform, Remarketingu oraz Targetowania Behawioralnego.

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w konkretnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach i dla korzystania z następujących usług:

  • Analizy

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w Internecie i mogą być używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics (Google)
Google Analytics jest usługą analizy sieci internetowej firmy Google Inc. („Google”).  Google wykorzystuje zgromadzone Dane w celu śledzenia i badania wykorzystania tej Aplikacji, do przygotowywania sprawozdań na temat jej działalności i dzielenia się nimi z innymi usługami Google.
Google może wykorzystywać zgromadzone Dane do kontekstualizowania i personalizownia ogłoszeń swojej własnej sieci reklamowej.

Gromadzone Dane Osobowe: Pliki Cookie i Dane Użytkowania.

Miejsce realizacji: USA – Polityka prywatnościRezygnacja

  • Kontaktowanie się z Użytkownikiem

Lista adresowa lub Biuletyn (Ta Aplikacja)
Poprzez rejestrację na liście adresowej lub do otrzymywania biuletynu, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą odbierać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjne dotyczące tej Aplikacji.

Gromadzone Dane Osobowe:  Adres e-mail i Numer telefonu.

Telefon kontaktowy (Ta Aplikacja)
Użytkownicy, którzy podali swój numer telefonu, mogą spodziewać się kontaktu w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z tą Aplikacją, a także w celu realizacji prośby Użytkownika o udzielenie wsparcia.

Gromadzone Dane Osobowe: Numer telefonu.

Formularz kontaktowy (Ta Aplikacja)
Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego wymaganymi danymi, Użytkownik upoważnia tę Aplikację do wykorzystania tych szczegółów do dostarczenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, zapytanie ofertowe lub innego rodzaju żądanie wskazane w nagłówku formularza.

Gromadzone Dane Osobowe: Nazwa firmy, Adres e-mail, Imię, Nazwisko i Numer telefonu.

  • Komentowanie zawartości

Usługi komentowania zawartości pozwalają Użytkownikom tworzyć i publikować swoje uwagi na temat zawartości tej Aplikacji.
W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również zostawiać anonimowe komentarze. Jeżeli wśród Danych przekazanych przez Użytkownika znajduje się adres e-mail, może być on używany do wysyłania powiadomień o komentarzach w sprawie tej samej zawartości. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli usługa komentowania zawartości dostarczona przez osoby trzecie jest zainstalowana, może nadal gromadzić dane na temat ruchu w Internecie dla stron, na których zainstalowana jest wspomniana usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

System komentarzy zarządzany bezpośrednio (Ta Aplikacja)
Ta Aplikacja posiada swój własny, wewnętrzny system komentarzy.

Gromadzone Dane Osobowe:  Imię i Nazwisko.

  • Wyświetlanie zawartości z zewnętrznych platform

Usługi te pozwalają zobaczyć zawartość obsługiwaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i komunikować się z nimi.
Jeśli jest zainstalowana usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu w Internecie dla stron internetowych, na których zainstalowano usługę, nawet gdy Użytkownik z niej nie korzysta.

Widget Google Maps (Google)
Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google Inc., która pozwala tej Aplikacji na włączenie tego typu treści na swoich stronach.

Gromadzone Dane Osobowe: Pliki Cookie i Dane Użytkowania.

Miejsce realizacji: USA – Polityka prywatności

Widget wideo YouTube (Google)
YouTube to serwis wizualizacji treści wideo dostarczany przez Google Inc., który pozwala tej Aplikacji na włączenie tego typu treści na swoich stronach.

Gromadzone Dane Osobowe: Pliki Cookie i Dane Użytkowania.

Miejsce realizacji: USA – Polityka prywatności

  • Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja (Ta Aplikacja)
Ta Aplikacja może zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji Użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń dostarcza narzędzi do zrezygnowania z tej funkcji domyślnie. Jeśli zezwolenie zostało wyraźnie udzielone, dane o lokalizacji Użytkownika mogą być śledzone przez tę Aplikację.

Gromadzone Dane Osobowe: Położenie geograficzne.

  • Rejestracja i uwierzytelnienie

Dzięki rejestracji lub uwierzytelnianiu, Użytkownicy tej Aplikacji pozwalają się zidentyfikować  i uzyskać dostęp do dedykowanych usług.
W zależności od tego, co jest opisane poniżej, osoby trzecie mogą dostarczać usług rejestracji i uwierzytelniania.
W tym przypadku, ta Aplikacja będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych Danych, przechowywanych przez strony trzecie, do celów rejestracyjnych i identyfikacyjnych.

Rejestracja bezpośrednia (Ta Aplikacja)
Użytkownik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie danych osobowych bezpośrednio do tej Aplikacji.

Gromadzone Dane Osobowe: Nazwa firmy, Kraj, Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Hasło i Numer telefonu.

Google OAuth (Google)
Google OAuth jest usługą rejestracji i uwierzytelniania świadczoną przez Google Inc. i jest podłączona do sieci Google.

Gromadzone Dane Osobowe: Różne rodzaje danych.

Miejsce realizacji: USA – Polityka prywatności

  • Remarketing i Targetowanie Behawioralne

Usługi te pozwalają tej Aplikacji i jej partnerom informować, optymalizować i dostarczać reklam na podstawie dotychczasowego wykorzystywania tej Aplikacji przez Użytkownika.
Aktywność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych Użytkowania i Plików Cookie, o których informacje są przekazywane do partnerów, którzy zarządzają działalnością Remarketingu i Targetowania Behawioralnego.

AdWords Remarketing (Google)
AdWords Remarketing jest usługą Remarketingu i Targetowania Behawioralnego świadczoną przez Google Inc., która łączy aktywność Aplikacji z siecią reklamową AdWords i Plikami Cookie DoubleClick.

Gromadzone Dane Osobowe: Pliki Cookie i Dane Użytkowania.

Miejsce realizacji: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja

Dalsze informacje na temat Danych Osobowych

Wymuszone powiadamianie
Ta Aplikacja może wysyłać wymuszone powiadomienia Użytkownikowi.

Sprzedaż towarów i usług on-line
Gromadzone Dane Osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi usług lub do sprzedaży towarów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.
Dane Osobowe gromadzone w celu uzupełnienia płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do transferu lub innych przewidzianych środków płatności. Rodzaj Danych gromadzonych przez tę Aplikację zależy od używanego systemu płatności.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Danych

Postępowanie prawne
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub usług pokrewnych.
Użytkownik jest świadomy faktu, że Administrator Danych może zostać zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje na temat Danych Osobowych Użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Utrzymanie
Do celów eksploatacji i utrzymania ta Aplikacja i wszelkie usługi osób trzecich mogą gromadzić pliki, które zapisują interakcję z tą Aplikacją (Logi Systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowych (takich jak adres IP).

Informacje niezawarte w tej polityce
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać na żądanie od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Prawa Użytkowników
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wiedzieć, czy jego Dane Osobowe są przechowywane i skontaktować się z Administratorem Danych , aby zapoznać się z ich treścią i pochodzeniem, zweryfikować ich dokładność, poprosić o ich uzupełnienie, odwołanie, uaktualnienie, sprostowanie bądź przekształcenie do formatu anonimowego lub zablokować Dane przechowywane z naruszeniem prawa, jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu w przypadku wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych na dane kontaktowe określone powyżej.
Ta Aplikacja nie obsługuje żądań „Do not track” (Bez śledzenia).
W celu określenia, czy którekolwiek z usług osób trzecich, z których korzysta ta Aplikacja, wypełniają żądania „Do not track”, należy zapoznać się z ich politykami prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, by sprawdzać tę stronę często, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się którejkolwiek ze zmian polityki, musi zaprzestać korzystania z Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wówczas obecna polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników , jakimi dysponuje Administrator Danych.

Informacje na temat tej polityki prywatności
Administrator Danych jest odpowiedzialny za tę politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez Iubenda i hostowanych na serwerach Iubenda.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które jest lub może być, zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane Użytkowania
Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich zatrudnionych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przedstawienia żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (pozytywny wynik, błąd, itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane czasowe raz na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w tej Aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki działań w tej Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzonych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub Użytkownika środowiska IT.

Użytkownik
Jednostka używająca tej Aplikacji, która musi pokrywać się z lub być dopuszczona przez Podmiot Danych, do którego odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot Danych
Osoba prawna lub fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Jednostka Przetwarzania Danych (lub Inspektor Danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i sposobów przetwarzania Danych Osobowych oraz środków stosowanych, w tym środków bezpieczeństwa dotyczących funkcjonowania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, chyba że ustalono inaczej, jest Właścicielem Aplikacji.

Ta Aplikacja
Narzędzie sprzętu komputerowego lub oprogramowania, przez które gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika.

Plik Cookie
Mały fragment danych przechowywanych w urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne
Informacja dla Użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w  wypełnieniu zobowiązań wynikających z art. 10 dyrektywy WE nr. 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat Plików Cookie.

Ta polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.